Alle berichten van Theo Bronsema

Vaker BKR registratie voor telefoonabonnement met ‘gratis’ toestel

Een telefoonabonnement met een ‘gratis’ toestel blijft een lening en de verstrekking ervan moet daarom aan de regels voor kredietverschaffing voldoen. Dit heeft minister Dijsselbloem besloten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die oordeelde dat deze regels ook gelden bij het afsluiten van een telefoonabonnement.

Een ‘gratis’ mobiele telefoon bij een telefoonabonnement wordt feitelijk afbetaald gedurende de looptijd van het abonnement. De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 al geoordeeld dat zo’n abonnement een (goederen)krediet is en dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) hierop van toepassing is. Deze wet geldt bijvoorbeeld ook voor banken, (web)winkels en autodealers die uitgestelde betaling aanbieden bij de verkoop van goederen.

Geen uitzondering
Telecomproviders , VNO-NCW en MKB-Nederland verzochten na het arrest om een uitzondering voor de telecomsector. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 laten weten dat hij een aanpassing van de wet niet wenselijk en niet te rechtvaardigen vindt. Veel mensen kampen met problematische schulden, omdat zij te veel geld lenen. Kredietregels toepassen op telefoonabonnementen levert volgens de minister een waardevolle bijdrage aan de aanpak van de schuldenproblematiek. Bovendien dwingt het de sector tot meer transparantie over wat zij aanbiedt. Volgens de minister zijn er voldoende mogelijkheden voor de telecomsector om op proportionele wijze de eisen van de kredietregels uit te voeren.

BKR
Door het besluit van de minister zullen telefoonaanbieders consumenten moeten informeren over de kredietvoorwaarden. Zo moet een overzicht worden verstrekt van het rentepercentage en zal een kredietwaarschuwing moeten worden opgenomen (‘Let op, geld lenen kost geld.’). De kredietaanbieder moet daarnaast toetsen of de consument de bijkomende maandelijkse lasten wel kan dragen. Ook wordt het verleende krediet, als het hoger is dan €250,-, geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), zodat de lening bekend is bij andere kredietverschaffers.

Kifid
Consumenten moeten de mogelijkheid krijgen om geschillen over het voor het toestel verleende krediet voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Uitspraken over geschillen over kredietovereenkomsten zijn bindend voor aangesloten partijen.
Bron: Rijksoverheid

Reageer

Beperking leencapaciteit per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli veranderen de hypotheekregels en wordt de leencapaciteit beperkt, zie onderstaande tabel.

Verdoold Hypotheken kan u van dienst zijn bij het aanvragen van een financiering op basis van de oude voorwaarden, neem hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op!

Verschil leencapaciteit

Reageer

Informatiepunt over hypotheken voor zzp’ers en flexwerkers

De Nederlandse Vereniging van Banken meldt dat er een informatiepunt (website) is geopend voor zelfstandigen en mensen met een flexibel arbeidscontract over de hypotheekverstrekking. De bankensector wil hiermee deze doelgroep helpen een goed beeld te krijgen wanneer zij een hypotheek kunnen krijgen.

De website flexibelwerkenenwonen.nl biedt ook de mogelijkheid ervaringen achter te laten waar banken in hun beleid rekening mee zullen houden.
“Het versterken van de uitgangspositie van de zzp’ers en flexwerkers met de wens om een woning te kopen is één van de belangrijkste doelstellingen van dit informatiepunt van de banken,” zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Aan de hand van checklists kunnen zzp’ers en flexwerkers zich voorbereiden op een hypotheekaanvraag en hierdoor beter beslagen ten ijs komen voor een gesprek bij de bank.

Neem voor meer informatie contact op met Verdoold Hypotheken op nummer 0180 59 15 15 of via www.verdooldhypotheken.nl

Reageer

De nieuwe studiefinanciering vanaf 1 september 2015

Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016.

Mbo’ers: basisbeurs blijft
De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

 
Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt
Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal €1.016 lenen. De student bepaalt zelf hoeveel hij of zij leent voor levensonderhoud en collegegeld.

Het bedrag van €1.016 is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal €378. De aanvullende beurs wordt een gift als de student binnen 10 jaar het diploma haalt. De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar.

 
Inkomstenbelasting
In de inkomstenbelasting wordt de groep personen met aanspraak op reguliere studiefinanciering volledig uitgesloten van de aftrek van scholingsuitgaven. Het is de bedoeling dat de wijzigingen in de Wet IB 2001 per 1 juli 2015 in werking treden. Er is overgangsrecht voor scholingsuitgaven die betrekking hebben op studiejaren tot en met 2014/2015.

Reageer

Wanneer wordt mijn restschuld kwijtgescholden?

Als u uw woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heeft u een restschuld. Omdat u een hypotheek met NHG heeft, kan NHG u de restschuld kwijtschelden. Let er, voordat u de woning in de verkoop zet, wel op dat u aan alle voorwaarden voldoet die hiervoor gesteld zijn!

Beoordeling van de kwijtschelding
Nadat uw woning met verlies is verkocht en er een restschuld is ontstaan, dient uw hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. NHG beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw restschuld. Het is mogelijk dat we u om nadere informatie vragen over uw persoonlijke situatie. Wij informeren u per brief over de uitkomst van deze beoordeling. De criteria om voor kwijtschelding in aanmerking te komen zijn:

Criterium te goeder trouw

De eerste voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. U voldoet aan dit criterium indien u als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid de lening niet meer kunt betalen en als gevolg daarvan de woning heeft verkocht.

Criterium volledige medewerking
De tweede voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. U voldoet aan dit criterium als de woning onderhands is verkocht, er geen schade of achterstallig onderhoud is dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én u volledige medewerking heeft verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

 

In uw hypotheekakte of geldleningsovereenkomst zijn deze criteria voor kwijtschelding opgenomen.

De voorwaarden concreet op een rij

1. U heeft een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Controleer dit altijd goed voordat u de verkoop van uw woning opstart.

2. Uw persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meerdere van deze situaties:
• u heeft uw samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van uw relatie
(en de hypotheek is op naam van u beiden afgesloten)
• u bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
• u bent arbeidsongeschikt geraakt
• uw partner is overleden

 

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

3. U kunt uw hypotheek niet meer betalen door de verandering in uw persoonlijke situatie
De verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op uw financiële situatie en leidt ertoe dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen.

U dient contact op te nemen met uw bank of tussenpersoon, zodat er kan worden berekend of u uw hypotheek nog kunt betalen. Het is belangrijk om deze berekening zo snel mogelijk te laten uitvoeren – in ieder geval voordat u de woning te koop zet – zodat u tijdig weet waar u aan toe bent. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het uitvoeren van de berekening.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

4. U heeft er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken
U betaalt de hypotheek tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten – zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies – betaalt u door om de restschuld zo klein mogelijk te houden. Voor zover mogelijk lost u de restschuld af met eigen middelen.

5. U heeft de woning in een goede staat gehouden
Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waardeverminderend.

6. U heeft geprobeerd uw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen
Dit betekent dat u uw woning onderhands heeft verkocht en een makelaar heeft ingeschakeld. Samen heeft u geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat u een bod van een potentiele koper eerst voorlegt aan uw hypotheekverstrekker voordat u deze accepteert.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van voorwaarden 4, 5 en 6 wel of geen kwijtschelding krijgt.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – wel kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U zet uw woning in de verkoop bij een makelaar en overlegt met de makelaar op welke manier de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag kan worden verkocht. U zorgt ervoor dat de woning verkoopklaar is. Uw woning ziet er netjes en schoon uit. De woning wordt onderhands (via de makelaar) verkocht. U komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, mits u ook voldoet aan de overige voorwaarden.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – geen kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U bent echter begonnen met de verbouwing van de woning zonder deze af te maken. De woning is daardoor minder waard dan vergelijkbare woningen in uw buurt en wordt voor een lager bedrag verkocht. De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U betaalt uw hypotheek niet meer en onderneemt ook geen actie om uw woning te verkopen. De geldverstrekker verkoopt uiteindelijk uw woning op een executoriale veiling. De woning levert daardoor minder op dan de opbrengst bij een onderhandse verkoop (via een makelaar). De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

Let op: de genoemde voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie.

Neem voor vragen op met Verdoold Hypotheken op telefoonnummer 0180 59 15 15

Reageer