Alle berichten in categorie: 'Hypotheken'

Wanneer wordt mijn restschuld kwijtgescholden?

Als u uw woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heeft u een restschuld. Omdat u een hypotheek met NHG heeft, kan NHG u de restschuld kwijtschelden. Let er, voordat u de woning in de verkoop zet, wel op dat u aan alle voorwaarden voldoet die hiervoor gesteld zijn!

Beoordeling van de kwijtschelding
Nadat uw woning met verlies is verkocht en er een restschuld is ontstaan, dient uw hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. NHG beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw restschuld. Het is mogelijk dat we u om nadere informatie vragen over uw persoonlijke situatie. Wij informeren u per brief over de uitkomst van deze beoordeling. De criteria om voor kwijtschelding in aanmerking te komen zijn:

Criterium te goeder trouw

De eerste voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. U voldoet aan dit criterium indien u als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid de lening niet meer kunt betalen en als gevolg daarvan de woning heeft verkocht.

Criterium volledige medewerking
De tweede voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. U voldoet aan dit criterium als de woning onderhands is verkocht, er geen schade of achterstallig onderhoud is dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én u volledige medewerking heeft verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

 

In uw hypotheekakte of geldleningsovereenkomst zijn deze criteria voor kwijtschelding opgenomen.

De voorwaarden concreet op een rij

1. U heeft een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Controleer dit altijd goed voordat u de verkoop van uw woning opstart.

2. Uw persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meerdere van deze situaties:
• u heeft uw samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van uw relatie
(en de hypotheek is op naam van u beiden afgesloten)
• u bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
• u bent arbeidsongeschikt geraakt
• uw partner is overleden

 

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

3. U kunt uw hypotheek niet meer betalen door de verandering in uw persoonlijke situatie
De verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op uw financiële situatie en leidt ertoe dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen.

U dient contact op te nemen met uw bank of tussenpersoon, zodat er kan worden berekend of u uw hypotheek nog kunt betalen. Het is belangrijk om deze berekening zo snel mogelijk te laten uitvoeren – in ieder geval voordat u de woning te koop zet – zodat u tijdig weet waar u aan toe bent. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het uitvoeren van de berekening.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

4. U heeft er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken
U betaalt de hypotheek tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten – zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies – betaalt u door om de restschuld zo klein mogelijk te houden. Voor zover mogelijk lost u de restschuld af met eigen middelen.

5. U heeft de woning in een goede staat gehouden
Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waardeverminderend.

6. U heeft geprobeerd uw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen
Dit betekent dat u uw woning onderhands heeft verkocht en een makelaar heeft ingeschakeld. Samen heeft u geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat u een bod van een potentiele koper eerst voorlegt aan uw hypotheekverstrekker voordat u deze accepteert.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van voorwaarden 4, 5 en 6 wel of geen kwijtschelding krijgt.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – wel kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U zet uw woning in de verkoop bij een makelaar en overlegt met de makelaar op welke manier de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag kan worden verkocht. U zorgt ervoor dat de woning verkoopklaar is. Uw woning ziet er netjes en schoon uit. De woning wordt onderhands (via de makelaar) verkocht. U komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, mits u ook voldoet aan de overige voorwaarden.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – geen kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U bent echter begonnen met de verbouwing van de woning zonder deze af te maken. De woning is daardoor minder waard dan vergelijkbare woningen in uw buurt en wordt voor een lager bedrag verkocht. De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U betaalt uw hypotheek niet meer en onderneemt ook geen actie om uw woning te verkopen. De geldverstrekker verkoopt uiteindelijk uw woning op een executoriale veiling. De woning levert daardoor minder op dan de opbrengst bij een onderhandse verkoop (via een makelaar). De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

Let op: de genoemde voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie.

Neem voor vragen op met Verdoold Hypotheken op telefoonnummer 0180 59 15 15

Reageer

NHG Voorwaarden & Normen 2015

Vanaf 1 januari a.s. zijn de Voorwaarden en Normen 2015-1 van kracht. Deze zijn van toepassing op offertes die worden afgegeven vanaf 1 januari 2015 en gelden tevens voor (bijzonder) beheersituaties van lopende hypotheekleningen met een NHG-borgstelling. Zie hier de nieuwe NHG Voorwaarden en Normen 2015-1. U vindt hier in het kort een overzicht van deze wijzigingen. Deze sluiten aan bij de wijzigingen volgens de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Zie hierover ons eerder nieuwsbericht.

Wat zijn de verschillen in leencapaciteit ten opzichte van voorgaande jaren?

De uitkomst wordt beïnvloedt door de hoogte van het inkomen en het rentepercen-tage (de toetsrente). Is de individuele rentevasteperiode van de consument korter dan 10 jaar, dan geldt een verplichte toetsrente van 5%. Vanaf 10 jaar geldt de actuele rente als toetsrente. Bijvoorbeeld zoals hierna ook uitgewerkt met 4% of 3,25%.

Vooral in de zgn. kwetsbare groepen (eenverdieners in meerpersoonshuishoudens) met een inkomen tot € 30.000 is de leencapaciteit fors ingeperkt. Voor de categorie eenverdieners zonder kinderen is de ontwikkeling van de Nibud-normen gekoppeld aan hun koopkrachtontwikkeling. Vanwege de versobering of beëindiging van fiscale toeslagen ziet de eenverdiener zijn of haar koopkracht in 2015 dalen. Ook het Centraal Planbureau bevestigt dat deze groep volgend jaar nog te maken heeft met een koopkrachtdaling. Dat verklaart ook de forse inperking van de leencapaciteit voor deze categorie.

Tabel 1 eenverdieners in meerpersoonshuishoudens

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

2014

2015

-%

Inkomen 4% 4%   3,25% 3,25%  
€ 25.000 € 106.913 € 85.094 -20% € 117.282 € 88.560 -24%
€ 30.000 € 133.532 € 128.295 -4% € 146.483 € 134.994 -8%
€ 50.000 € 222.553 € 218.189 -2% € 244.137 € 224.989 -8%
€ 70.000 € 354.339 € 336.011 -5,1% € 388.705 € 355.196 -8,7%


Tabel 2 tweeverdieners

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

2014

2015

-%

Inkomen 4% 4%   3,25% 3,25%  
€ 25.000 en
€ 15.000*
€ 178.042 € 171.060 -4% € 195.310 € 179.992 -8%
€ 40.000 en
€ 30.000*
€ 311.574 € 305.465 -2% € 341.792 € 314.985 -8%
€ 60.000 en
€ 30.000*
€ 455.578 € 432.014 -5.1% € 499.763 € 456.680 -8,7%

* Woonquote behorend bij het hoogste inkomen + laagste inkomen x 1/3


Dalende rente compenseert deels verlaagde leencapaciteit

De dalende hypotheekrente in de afgelopen maanden en de naar verwachting lagere gemiddelde rente in 2015 biedt enige compensatie voor het absolute verschil in leencapaciteit tussen 2014 en 2015. In de tabellen 1 en 2 is bijvoorbeeld bij een inkomen van € 50.000 het absolute verschil in leencapaciteit 8%. Maar als je de leencapaciteit vergelijkt met de gemiddelde rente in 2014 en 2015, dan is de daling 2%.

Tabel 3 Leencapaciteit op basis van gemiddelde rente 2014-2015

Maximale hypotheek

2014

2015

-%

Inkomen 4,27% 3,95%*  
€ 30.000 € 134.351 € 129.073 – 4%
€ 50.000 € 223.919 € 219.512 – 2%
€ 70.000 € 354.890 € 338.049 – 4,75%

* aanname

Reageer

Duidelijke informatie bij aflopen rentevastperiode nodig voor goede keuze

Bij het aflopen van de rentevastperiode van een hypotheek is het belangrijk dat consumenten duidelijke en volledige informatie krijgen over onder meer de hoogte van de rente en de mogelijkheid om financieel advies in te winnen. Ook is het wenselijk dat consumenten informatie krijgen over de mogelijke gevolgen van een lagere hypotheekrente voor de opbouw van de spaarpot bij een (bank)spaarhypotheek.

Bij consumenten met een (bank)spaarhypotheek is de hypotheekrente gekoppeld aan de rente die wordt vergoed over de spaarpot. Een lagere hypotheekrente levert een lagere rentevergoeding op over het spaargeld. Er is dan extra inleg nodig om het gewenste bedrag bij elkaar te sparen. Het is belangrijk dat consumenten zich dat realiseren.

RTL Nieuws meldde donderdag 15 mei dat banken hun klanten niet in alle gevallen voldoende duidelijk wijzen op de mogelijke gevolgen van een rentewijziging bij een (bank)spaarhypotheek. Alle banken die deze informatie wel opnemen in hun verlengingsvoorstel laten op dit punt zien het belang van de klant serieus te nemen.

Advies
Duidelijke en volledige informatie stelt consumenten in staat om een goede keuze te maken voor een bepaalde rente of hypotheekverstrekker. Advies van een financieel adviseur van Verdoold Hypotheek kan daarbij helpen.

Het aflopen van de rentevastperiode is bij uitstek een geschikt moment om een ons te raadplegen. Wij kunnen de gevolgen van een rentevoorstel in kaart brengen en eventueel met betere oplossingen komen. Het is een goed moment om kritisch te kijken of de hoogte van het beoogde eindkapitaal nog adequaat is. Verdoold Hypotheken heeft daarbij oog voor de persoonlijke omstandigheden, die misschien zijn veranderd door bijvoorbeeld een echtscheiding of gezinsuitbreiding.

Reageer

Starters opgelet! Kopen met NHG biedt voordeel in 2013!

Met ingang van 1 januari 2014 worden de regels van de Nationale Hypotheek Garantie wederom aangescherpt. Wanneer je een woning wilt kopen en gebruik wilt maken van de Nationale Hypotheek Garantie doe dat dan in 2013. Waarom ?

U profiteert van de lagere borgtochtprovisie welke u verschuldigd bent bij het afsluiten van een hypotheek. Op dit moment is dat 0,85 % van de hypotheeksom per 1 januari gaat dit omhoog naar 1 %.

De maximaal te verkrijgen hypotheek wordt een stuk lager met de normen van 2014 . Tenslotte mag je in 2014 ook niet meer financieren dan 104 % (nu is dat nog 105 %) van de marktwaarde van de woning. Met andere woorden je moet in 2014 meer spaargeld inleggen.

Kortom kopen in 2013 biedt nog heel veel (financieel) voordeel. Wil je informatie ? De adviseurs van Verdoold Hypotheken willen je dit graag voorrekenen.

Bel ons op 0180-591515 of kom langs op ons kantoor aan de Cascade 75 te Krimpen aan den IJssel.

Reageer

Meefinancieren restschulden mogelijk met NHG

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat huiseigenaren bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld mee kunnen financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In samenwerking met betrokken partijen heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van NHG) aan dit verzoek van het kabinet invulling gegeven en stelt geldverstrekkers en consumenten met een NHG-hypotheek in de gelegenheid om per 1 januari 2014 onder de gestelde voorwaarden restschulden mee te financieren in een opvolgende lening met NHG.

Doorstroming woningmarkt
De nieuwe regeling is erop gericht de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen en meer mogelijkheden voor restschuldfinanciering te bieden. Woningbezitters met een NHG-hypotheek die zouden willen verhuizen vanwege bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of verandering van baan, doen dat nu in veel gevallen niet omdat ze verwachten een restschuld over te houden. De nieuw geboden mogelijkheden voor restschuldfinanciering onder NHG zullen niet voor iedereen een oplossing bieden. Er zullen nog steeds gevallen zijn waarin mensen niet in staat zijn om met behulp van deze regeling te verhuizen, vanwege een ontoereikend inkomen bijvoorbeeld of omdat hun wensen niet binnen de voorwaarden voor restschuldfinanciering met NHG realiseerbaar zijn. Het WEW ziet de regeling als een uitbreiding van de huidige mogelijkheden voor restschuldfinanciering en draagt daarmee bij aan oplossingen voor consumenten op de koopwoningmarkt. In de komende weken informeert het WEW betrokken partijen nader over de in te voeren regeling.

Verantwoorde hypotheekverstrekking
De regeling gaat in per 1 januari 2014 en geldt voor restschulden die voortvloeien uit de verkoop van een woning die is gefinancierd met NHG. Onder de NHG-borgstelling kunnen de kosten voor de opvolgende woning en de restschulden worden meegefinancierd voor zover deze vallen binnen de actuele kostengrens van € 290.000 (per 1 juli 2014: € 265.000). Indien een deel van de restschuld boven de actuele kostengrens uitkomt, kan de hypotheekverstrekker het overige deel meefinancieren buiten de borgstelling van NHG. Uiteraard moet het geheel wel voldoen aan normen voor verantwoorde hypotheekverstrekking. Bij de beoordeling zijn de gangbare acceptatiecriteria van toepassing waarbij de meegefinancierde restschuld bij de berekening van de Loan-to-Value (LTV, maximaal toegestane lening ten opzichte van de waarde van de woning) buiten beschouwing mag worden gelaten.

Hypotheekadviseur brengt mogelijkheden in kaart
Het is zaak dat woningeigenaren, voordat zij overgaan tot verkoop, worden geïnformeerd over de mogelijkheden en ook de beperkingen van restschuldfinanciering met NHG. Het WEW adviseert consumenten die eventueel gebruik van de regeling willen maken, contact op te nemen met hun  hypotheekadviseur om inzicht in de mogelijkheden te krijgen. Het WEW ontwikkelt hiervoor een toetsprogramma en stelt dat per 1 januari aan adviseurs en geldverstrekkers ter beschikking.

Premie voor borgstelling
De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen, stijgt in 2014 met 0,15 procent naar 1 procent. Met de premies bouwt het WEW met het Rijk als achtervang buffers op om eventuele verliezen op NHG-hypotheken op te vangen. In ruil voor deze borgstelling betaalt de consument een lagere hypotheekrente. Belangrijker nog, NHG biedt woningbezitters een vangnet bij een gedwongen verkoop als gevolg van relatiebeëindiging, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Hervorming eigen risico voor geldgevers
Bovendien heeft het kabinet besloten dat geldverstrekkers een eigen risico van 10% dragen op verliezen uit NHG-hypotheken die vanaf 1 januari worden afgesloten. Dat eigen risico verdween eerder dit jaar met het verplicht annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken. Tot 2013 droegen geldverstrekkers een risico doordat de NHG-garantie annuïtair afloopt terwijl de meeste consumenten niet (volledig) annuïtair aflosten. Het kabinet herstelt met deze maatregel de oude situatie.

Voor informatie kunnen u bellen met Verdoold Hypotheken 0180-591515 of mailen vh@verdoold.nl

Reageer