Meefinancieren restschulden mogelijk met NHG

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat huiseigenaren bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld mee kunnen financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In samenwerking met betrokken partijen heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van NHG) aan dit verzoek van het kabinet invulling gegeven en stelt geldverstrekkers en consumenten met een NHG-hypotheek in de gelegenheid om per 1 januari 2014 onder de gestelde voorwaarden restschulden mee te financieren in een opvolgende lening met NHG.

Doorstroming woningmarkt
De nieuwe regeling is erop gericht de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen en meer mogelijkheden voor restschuldfinanciering te bieden. Woningbezitters met een NHG-hypotheek die zouden willen verhuizen vanwege bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of verandering van baan, doen dat nu in veel gevallen niet omdat ze verwachten een restschuld over te houden. De nieuw geboden mogelijkheden voor restschuldfinanciering onder NHG zullen niet voor iedereen een oplossing bieden. Er zullen nog steeds gevallen zijn waarin mensen niet in staat zijn om met behulp van deze regeling te verhuizen, vanwege een ontoereikend inkomen bijvoorbeeld of omdat hun wensen niet binnen de voorwaarden voor restschuldfinanciering met NHG realiseerbaar zijn. Het WEW ziet de regeling als een uitbreiding van de huidige mogelijkheden voor restschuldfinanciering en draagt daarmee bij aan oplossingen voor consumenten op de koopwoningmarkt. In de komende weken informeert het WEW betrokken partijen nader over de in te voeren regeling.

Verantwoorde hypotheekverstrekking
De regeling gaat in per 1 januari 2014 en geldt voor restschulden die voortvloeien uit de verkoop van een woning die is gefinancierd met NHG. Onder de NHG-borgstelling kunnen de kosten voor de opvolgende woning en de restschulden worden meegefinancierd voor zover deze vallen binnen de actuele kostengrens van € 290.000 (per 1 juli 2014: € 265.000). Indien een deel van de restschuld boven de actuele kostengrens uitkomt, kan de hypotheekverstrekker het overige deel meefinancieren buiten de borgstelling van NHG. Uiteraard moet het geheel wel voldoen aan normen voor verantwoorde hypotheekverstrekking. Bij de beoordeling zijn de gangbare acceptatiecriteria van toepassing waarbij de meegefinancierde restschuld bij de berekening van de Loan-to-Value (LTV, maximaal toegestane lening ten opzichte van de waarde van de woning) buiten beschouwing mag worden gelaten.

Hypotheekadviseur brengt mogelijkheden in kaart
Het is zaak dat woningeigenaren, voordat zij overgaan tot verkoop, worden geïnformeerd over de mogelijkheden en ook de beperkingen van restschuldfinanciering met NHG. Het WEW adviseert consumenten die eventueel gebruik van de regeling willen maken, contact op te nemen met hun  hypotheekadviseur om inzicht in de mogelijkheden te krijgen. Het WEW ontwikkelt hiervoor een toetsprogramma en stelt dat per 1 januari aan adviseurs en geldverstrekkers ter beschikking.

Premie voor borgstelling
De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen, stijgt in 2014 met 0,15 procent naar 1 procent. Met de premies bouwt het WEW met het Rijk als achtervang buffers op om eventuele verliezen op NHG-hypotheken op te vangen. In ruil voor deze borgstelling betaalt de consument een lagere hypotheekrente. Belangrijker nog, NHG biedt woningbezitters een vangnet bij een gedwongen verkoop als gevolg van relatiebeëindiging, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Hervorming eigen risico voor geldgevers
Bovendien heeft het kabinet besloten dat geldverstrekkers een eigen risico van 10% dragen op verliezen uit NHG-hypotheken die vanaf 1 januari worden afgesloten. Dat eigen risico verdween eerder dit jaar met het verplicht annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken. Tot 2013 droegen geldverstrekkers een risico doordat de NHG-garantie annuïtair afloopt terwijl de meeste consumenten niet (volledig) annuïtair aflosten. Het kabinet herstelt met deze maatregel de oude situatie.

Voor informatie kunnen u bellen met Verdoold Hypotheken 0180-591515 of mailen vh@verdoold.nl

Gepubliceerd

08 november 2013

Categorieën

Hypotheken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *