Wanneer wordt mijn restschuld kwijtgescholden?

Als u uw woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heeft u een restschuld. Omdat u een hypotheek met NHG heeft, kan NHG u de restschuld kwijtschelden. Let er, voordat u de woning in de verkoop zet, wel op dat u aan alle voorwaarden voldoet die hiervoor gesteld zijn!

Beoordeling van de kwijtschelding
Nadat uw woning met verlies is verkocht en er een restschuld is ontstaan, dient uw hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. NHG beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw restschuld. Het is mogelijk dat we u om nadere informatie vragen over uw persoonlijke situatie. Wij informeren u per brief over de uitkomst van deze beoordeling. De criteria om voor kwijtschelding in aanmerking te komen zijn:

Criterium te goeder trouw

De eerste voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. U voldoet aan dit criterium indien u als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid de lening niet meer kunt betalen en als gevolg daarvan de woning heeft verkocht.

Criterium volledige medewerking
De tweede voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. U voldoet aan dit criterium als de woning onderhands is verkocht, er geen schade of achterstallig onderhoud is dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én u volledige medewerking heeft verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

 

In uw hypotheekakte of geldleningsovereenkomst zijn deze criteria voor kwijtschelding opgenomen.

De voorwaarden concreet op een rij

1. U heeft een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Controleer dit altijd goed voordat u de verkoop van uw woning opstart.

2. Uw persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meerdere van deze situaties:
• u heeft uw samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van uw relatie
(en de hypotheek is op naam van u beiden afgesloten)
• u bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
• u bent arbeidsongeschikt geraakt
• uw partner is overleden

 

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

3. U kunt uw hypotheek niet meer betalen door de verandering in uw persoonlijke situatie
De verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op uw financiële situatie en leidt ertoe dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen.

U dient contact op te nemen met uw bank of tussenpersoon, zodat er kan worden berekend of u uw hypotheek nog kunt betalen. Het is belangrijk om deze berekening zo snel mogelijk te laten uitvoeren – in ieder geval voordat u de woning te koop zet – zodat u tijdig weet waar u aan toe bent. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het uitvoeren van de berekening.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van deze voorwaarde wel of geen kwijtschelding krijgt.

4. U heeft er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken
U betaalt de hypotheek tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten – zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies – betaalt u door om de restschuld zo klein mogelijk te houden. Voor zover mogelijk lost u de restschuld af met eigen middelen.

5. U heeft de woning in een goede staat gehouden
Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waardeverminderend.

6. U heeft geprobeerd uw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen
Dit betekent dat u uw woning onderhands heeft verkocht en een makelaar heeft ingeschakeld. Samen heeft u geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat u een bod van een potentiele koper eerst voorlegt aan uw hypotheekverstrekker voordat u deze accepteert.

Bekijk enkele voorbeeldsituaties wanneer u ten aanzien van voorwaarden 4, 5 en 6 wel of geen kwijtschelding krijgt.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – wel kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U zet uw woning in de verkoop bij een makelaar en overlegt met de makelaar op welke manier de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag kan worden verkocht. U zorgt ervoor dat de woning verkoopklaar is. Uw woning ziet er netjes en schoon uit. De woning wordt onderhands (via de makelaar) verkocht. U komt dan in aanmerking voor kwijtschelding, mits u ook voldoet aan de overige voorwaarden.

Beperking restschuld, onderhoud en makelaar – geen kwijtschelding
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U bent echter begonnen met de verbouwing van de woning zonder deze af te maken. De woning is daardoor minder waard dan vergelijkbare woningen in uw buurt en wordt voor een lager bedrag verkocht. De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden en moet uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U betaalt uw hypotheek niet meer en onderneemt ook geen actie om uw woning te verkopen. De geldverstrekker verkoopt uiteindelijk uw woning op een executoriale veiling. De woning levert daardoor minder op dan de opbrengst bij een onderhandse verkoop (via een makelaar). De restschuld is daardoor hoger. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. U heeft er niet alles aan gedaan om het verlies te beperken.

Let op: de genoemde voorbeelden beschrijven niet alle mogelijke situaties en/of uitzonderingen. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van de feitelijke situatie.

Neem voor vragen op met Verdoold Hypotheken op telefoonnummer 0180 59 15 15

Gepubliceerd

11 februari 2015

Categorieën

Hypotheken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *